Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Управление на знанието в туризма

24.05.2017
Сподели:

В контекста на туристическата индустрия, управлението на знанията може да се приеме като основен източник за повишаване конкурентоспособността на предприятията в сектора. Влиянието на традиционните ресурси – материални, човешки и финансови – се запазва, но наред с това нараства значението на нематериалните ресурси.

В резултат на тази тенденция, степента на знание на служителите оказва все по-голямо въздействие върху финансовите резултати на една организация. Това от своя страна определя нарастващата роля и значение на лицензираните центрове за обучение, които предлагат професионално обучение за хотелиери. Цялата съвкупност от специализирани курсове за професионално обучение, курсове за допълнителна квалификация и курсове за сертификат са част от професионалното обучение и квалификация, което изгражда системата на знанието в туризма.

Knowledge management structure | Posteriori.bg

Управлението на знанията допринася за конкурентоспособността на тези туристически предприятия, които успяват да използват, развиват, организират и прилагат знанието на своите служители. То е пряко свързано с разработването на нови продукти, с иновациите и ефективните бизнес решения.

Знанието може да се класифицира като практическо – знам как, теоретично – знам защо и стратегическо – знам какво. Практическото знание се генерира в процеса на работа и при обученията за работа. Курсовете за професионално обучение предлагат редици възможности за придобиване на практическо знание – от курсове за заварчици, курсове за машинни оператори до курсове за икономисти и курсове за оперативни счетоводители.

Теоретичното знание се придобива чрез различни програми за професионално обучение. С цел повишаване степента на теоретичното знание се организират редица курсове за професионална реализация.

Стратегическото знание се основава на практическото, на теоретичното и на качествата на отделната личност. Изграждането на стратегическото знание е основна задача на системата за управление на знанията.

Уменията на служителите, споделянето на опит и конкуренцията помежду им представляват знанието на опита, което в най-висока степен въздейства върху конкурентоспособността на туристическите предприятия. Управлението на знанията повишава ефективността на процесите, свързани с обучението и развитието на персонала. От друга страна, съвсем естествено, съвкупността от структурните, културни, човешки и технически ресурси на системата за управление на знанието създава конкурентните предимства за организацията.

Knowledge items wheel | Posteriori.bg

Въз основа на международни проучвания в областта на управлението на знанията може да определим въздействието на отделните видове знания върху конкурентоспособността на туристическите предприятия, а именно: знания за продуктите, знания на служителите, знания за пазара, знания за процесите и методите, използвани в организацията, знания за конкурентите, знания за потребителите и знания за ресурсите.

Основните цели на управлението на знанието от гледна точка на конкурентоспособността се изразяват в отделни аспекти. На първо място се идентифицират и анализират пазарните нужди. Оптимизира се технологията на предоставяне на туристически услуги чрез повишаване производителността на труда и ограничаване на производствените разходи. В резултат на това, се повишава качеството на предлаганите продукти, изгражда се имиджа на туристическото предприятие и се развива квалифициран персонал.

Управлението на знанията по отношение на вътрешните анализи и компетенции в най-голяма степен оказва влияние върху разработването и прилагането на иновациите, докато продажбените техники и опитът на служителите въздействат върху състоянието на пазара. От своя страна, мащабът на производството е пряко зависим от колективния опит и умения, цената на туристическите продукти – от компетенциите и продажбените умения, а качеството – от компетенциите и опита.

За да завоюват конкурентоспособни пазарни позиции, туристическите предприятия трябва да придобиват и управляват знания от различни сфери и видове. Необходимо е да се подчертае, че различните типове знание въздействат по различен начин върху конкурентоспособността на организациите. В тази контекст, е изключително важно да се разработи ефективно това знание, което има значение за осигуряване на дългосрочната конкурентоспособност на туристическото предприятие.