Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Тенденции и потребности от професионални умения в туризма в Европа

03.11.2016
Сподели:

Туризмът е изключително динамичен сектор, в сравнение с други традиционни икономически сектори. В световен мащаб, туристическата индустрия има значителни перспективи за растеж и може да се определи като катализатор за мир и благоденствие. Този бърз растеж обуславя и необходимостта от квалифицирани служители, притежаващи завидни знания и професионални умения за задоволяване потребностите на туристите. Въпреки нарастващата конкуренция в световния туризъм, Европа все още е туристическа дестинация, която е на челна позиция. Тя се характеризира с най-висока плътност и разнообразие от туристически атракции. За да задържи тази позиция, общите тенденции и потребности от умения в този сектор са изключително важни и не бива да бъдат пренебрегвани.

Туризъм в Европа

Капацитетът за настаняване на туристи в Европа показва разлики между хотели и къмпинги. В общи линии, хотелиерският сектор доминира в повечето дестинации, с изключение на някои райони в западната и южната част на Франция, в североизточната част на Испания, крайбрежните райони на Белгия, Холандия и Великобритания. През 2010 г. са регистрирани близо 200 000 хотела в 15 държави членки на Европейския съюз (ЕС). По данни на ЕС, европейците реализират повече от 800 милиарда евро годишно в сферата на туризма. Това представлява близо 30% от външната търговия на ЕС в областта на услугите и създава потенциал за откриване на до три милиона допълнителни работни места.

Туризмът е един от най-важните сектори на Европейската икономика. Брутният вътрешен продукт, генериран от туризъм, представлява повече от 5% в основната индустрия и други 7% в свързаните сектори. С над два милиона предприятия в Европа, туристическата индустрия е отговорна за седем милиона работни места (или 5% от общата работна сила) и 20 милиона работни места в свързаната икономика (или допълнителни 8% работна сила). Това показва, че секторът на туризма е в състояние да генерира над 100 000 нови работни места годишно.

Необходими умения и компетентности

Професионални уменияКато специфичен сектор на икономиката, туризмът изисква също толкова специфични знания, умения и компетентности. За работната сила, заета в индустрията на гостоприемството, въпреки неговата специфика, съществува основно умение, което всеки е необходимо да притежава – умението за ефективна комуникация. Националните туристически организации признават липсата на познания по чужди езици като траен проблем и дори като неизгодно конкурентно положение. Глобализацията на туристическата индустрия предполага появата на нов тип „глобален турист“, който има високи изисквания към предоставяните услуги. За да бъдат задоволени те, езиковите познания за повече от един чужд език се оказват изключително необходими за туризма.

Търсенето на специфични умения и гъвкавост в сферата на туризма се превръща в нарастващ натиск за „мулти умения“, където комбинацията на различни квалификации или комбинацията от специфични професионални умения, характерни за различните длъжности, се изисква от персонала, което води до появата на нови хибридни професии. Това е особено характерно за малките и микро предприятия в индустрията на гостоприемството, които се характеризират с ограничен персонал.

Друг вид мулти умения се наблюдава на индивидуално ниво, поради високата хоризонтална мобилност в сектора, както в географско, така и професионално отношение, което поражда високото текучество на персонала. Поради временната заетост, породена от сезонността в туризма, повечето от служителите не успяват да придобият чрез неформален начин необходимите за изпълнението на преките им служебни задължения знания и умения. Положителна тенденция сред туристическите предприятия е разработената политика за развитие на човешките ресурси, която залага на професионалното обучение на работното място.

Качественото професионално обучение в сферата на туризма предоставя възможност за придобиване на тези така необходими умения. Професионалното обучение е насочено към изграждане на строго специализирани професионални умения, които да задоволяват изцяло нуждите на сектора от работна сила и оттам постоянно нарастващите изисквания на туристите. Професионалните квалификационни курсове, които са фокусирани върху професиите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, подготвят кадри, които успешно се реализират на пазара на труда в сектора на услугите.