Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Роля на професионалното образование и обучение за успешна реализация на пазара на труда

15.07.2016
Сподели:

През последните години, професионалното образование и обучение придобива все по-голяма значимост сред лицата, които желаят да се реализират успешно на пазара на труда. Придобиването на нови знания, умения и компетентности, чрез включване в курсове за професионална квалификация, е предпочитана опция за обучение на хора от различни възрастови групи. Професионалното обучение днес навлиза и в корпоративните стратегии за развитие на предприятията, и най-вече в тяхната политика по управлението на човешките ресурси.

rolya-na-profesionalnoto-obrazovanie1Ключовото място на професионалните умения за постигане на индивидуалните и корпоративните цели е въплътено в политиките на множество страни по света, насочени към сътрудничество и развитие. То е признато в редица декларации на Европейския съюз, като най-значимите от тях са Декларацията от Копенхаген от ноември 2002 г. за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение и Комюникето от Брюж от декември 2010 г. относно засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011-2020 г. Въз основа на тези документи, Европейската комисия работи в партньорство с националните правителства, асоциациите на работодателите и на работниците за:

  • подобряване на качеството на обучение;
  • повишаване на квалификацията на обучаващите и други професионалисти в сектора на образованието;
  • адаптиране на курсовете за придобиване на професионална квалификация към изискванията на пазара на труда.

Приоритетите на стратегия „Европа 2020” за интелигентен и приобщаващ растеж са в основата на перспективите за развитие на България като страна – член на Европейския съюз. Тяхното постигане на национално равнище е силно обусловено от политиките за развитие на българското образование. Високото качество на професионалното обучение е условие за усъвършенстването на притежаваните и за постигането на нови умения. Това е основа за постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда, подобряване на заетостта и увеличаване на икономическия растеж.

През последните години в България се очертава трайна тенденция на засилващ се интерес към професионалното обучение по различни професии и специалности. Нормативната уредба в страната предоставя такава възможност чрез системата за професионално обучение и образование. Ключови участници в осигуряването на високо качество на професионално обучение са главните институции и звена, които имат ясно определени отговорности, права и задължения, свързани с професионалното обучение.

Държавната институция, която отговаря за лицензирането на дейностите в системата на професионалното образование и обучение, а също така и за координирането на институциите, касаещи професионалната ориентация, обучение и образование е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Агенцията разработва проекти на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии за системата на професионалното образование и обучение, разработва и актуализира Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СПОО), регулира професионалното обучение, провеждано в лицензираните центрове за професионално обучение и различните видове професионални училища. Към края на миналата година, по данни на НАПОО, Центровете за професионално обучение (ЦПО), притежаващи лицензия, са 1024. Това са държавни, общински и частни дружества, с основна дейност предоставяне на професионално обучение по някои от професиите и специалностите, съдържащи се в СПОО.

rolya-na-profesionalnoto-obrazovanie2Все повече млади хора и безработни се насочват към професионална подготовка и реализация, подтикнати главно от разкриващите се нови работни места и възможности за започване на собствен бизнес. По данни на НАПОО, броят на обучените лица, придобили степен на професионална квалификация за 2015 г. е 12 383. Открояват се няколко професионални направления, които са доста привлекателни за лицата, желаещи да развиват своите професионални знания и умения. На първо място са специалностите, посветени на приложната информатика, следвани от фризьорски и козметични професии и специалности в областта на хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга. Последните заемат 10 % относителен дял от броя обучени в предходната година, с 1235 лица преминали успешно курс за придобиване на професионална квалификация. Тези статистически данни показват, че туризмът като приоритетен отрасъл на българската икономика, е предпочитан от хората, търсещи професионална реализация.