Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Роля на професионалното обучение за кариерното развитие на жените в хотелиерската индустрия

01.05.2017
Сподели:

Темпът на растеж на туристическата индустрия и тенденцията за глобализация на икономиката интензифицират конкуренцията в сектора. С оглед придобиване на конкурентни предимства и разширяване на пазарния дял, туристическите предприятия развиват политика по управлението на човешките ресурси, която повишава знанията, уменията и компетентностите на служителите. Тези цели се реализират посредством центровете за професионално обучение, които предлагат редица сертифициращи курсове и курсове за допълнителна квалификация.

Политиката по управление на човешките ресурси е насочена към повишаване на удовлетвореността и креативността на служителите, чието ефективното управление резултатира в повишаване качеството на предоставяните услуги, увеличаване на иновативния потенциал на персонала и изграждане имиджа на хотела.

Въздействието на професионалното обучение върху конкурентоспособността на хотелиерската индустрия налага ясно да се дефинира структурата на човешките ресурси в сектора, с оглед на ефективното им управление. В тази връзка, акцентът е поставен върху потенциала за наемане на жени в туристическата индустрия, който е много по-висок от този на останалите отрасли.

Преобладаващата част от дамите са заети в хотелиерската индустрия, защото тя предлага редица възможности за професионално развитие и курсове за професионална реализация на всички йерархични нива. Тревожен факт е, че жените съставляват 70 % от заетите в туризма, но на управленски позиции те са само – 40 %. Едва 20 % от позициите от ранга на изпълнителен директор са заети от жени, а между 5-8 % от членове на борда на директорите в сферата на туризма са жени.

В тази връзка, е необходимо професионалното обучение да осигурява възможности за кариерно развитие, без оглед на съответния пол. Основната цел е да се придобият знания, умения и компетентности, които да създадат необходимите предпоставки за развитие на човешките ресурси.

 

Оправяне на хотелско легло | Posteriori.bgЧовешки ресурси снимка | Posteriori.bg

 

Професионалните учебни центрове предлагат курсове за камериери, курсове за готвачи, курсове за хлебари, курсове за касиери, курсове за офис-сътрудници, курсове за оперативни счетоводители и курсове за икономисти. Всеки от гореизброените курсове за професионално обучение е особено подходящ за жени в зависимост от тяхното образование, опит и интереси.

От друга страна част от специализираното професионално обучение в областта на туризма, подобно на специфичните курсове за заварчик и машинен оператор, са предназначени изцяло за мъже, като например курсове за портиери. Въпреки това жените, заети в хотелиерството, имат реални възможности да преминат професионално обучение, допълнителна квалификация или да придобият сертификат за специализация, възползвайки се от услугите на лицензираните центрове за обучение.

Освен в хотелиерската индустрия, възможностите за кариерно развитие на жените в туристическата индустрия са свързани и с авиокомпаниите. Продажбата на билети и административното обслужване на летищата се осъществява предимно от дами.

Ролята на жените в туристическата индустрия постоянно се модифицира, а в някои сектори се променя кардинално, което е в пряка зависимост, както от икономически фактори, така и от нарастващата ангажираност на обществото в борбата срещу дискриминацията.

Професионален хотелски екип | Posteriori.bg

 

Точното и коректно дефиниране на профила на заетите в хотелиерската индустрия на различни мениджърски равнища и на отделните длъжности като цяло, представлява основен индикатор за определяне на възможностите за повишаване на иновативния потенциал не само на човешките ресурси, но и на самата индустрия. Структурата на персонала е базов показател в процеса на планиране развитието на човешките ресурси.

Въз основа на гореизложеното могат да се систематизират основните изводи за ролята на жените в хотелиерската индустрия в две основни направления:

Първо, политиката по управление на човешките ресурси трябва да предоставя равни възможности за наемане и кариерно развитие на мъже и жени. Дейностите и мерките в тази политика, насочени към повишаване на лоялността и удовлетвореността на служителите, както и тези, стимулиращи тяхната креативност и целящи увеличаване на иновативния потенциал, е задължително да бъдат диференцирани спрямо точните профили на служителите. Спазването на това условие гарантира ефективността на съответните дейности и мерки и оптимизира заложените в стратегиите резултати.

Второ, специфичният профил на заетите в хотелиерската индустрия поставя нови изисквания към професионалното обучение, което е неразривна част от корпоративните стратегии за развитие. Целесъобразността на курсовете за професионална квалификация се определя на база степента, в която са придобити нови знания, умения и компетентности. В тази връзка е необходимо учебните програми и методи на преподаване да отчитат профила на обучаваните и спрямо неговата специфика да предоставят персонализирано професионално обучение. То от своя страна повишава конкурентоспособността на самото обучение, на самите служители, които са го преминали и на хотелиерска индустрия като цяло.