Намери отговорите на въпросите за
професионално обучение в нашия блог

Ключови аспекти на професионалното обучение в хотелиерството

04.10.2016
Сподели:

kljuchovi-aspekti-na-profesionalnoto-obuchenie-v-hotelierstvoto1Хотелиерската индустрия се характеризира с това, че човешкият фактор е от ключово значение за качеството на хотелиерския продукт. От сферата на материалното производство, човешкият ресурс е неделима съставна част от производствения процес, което го превръща в основен фактор за осигуряване на пакета от услуги, качеството и разнообразието на продукта. От уменията на служителите в значителна степен се определя общото впечатление за хотелиерския продукт. Голяма част от усилията на мениджмънта трябва да са насочени към развитието на човешкия фактор, а именно персонала, който е най-ценният ресурс за компаниите в индустрията на гостоприемството. Ефективното професионално обучение на човешките ресурси може да предостави на организациите значително конкурентно предимство при адаптирането им в съответствие с предизвикателствата на 21 век.

 

 

Хотелиерството може да се разглежда като един от най-бързо развиващите сектори в икономиката, който е изправен пред сериозни предизвикателства при задоволяването на постоянно променящите се изисквания на пазара на труда, не само у нас, но и в чужбина. Статистическите данни показват, че до 10% от работна сила в световен мащаб е заета в туризма и респективно в хотелиерската индустрия. В сравнение с други отрасли на икономиката, човешкият фактор в индустрията на гостоприемството е определящ по отношение на основните характеристики на туристическия продукт. Анализи и резултати от някои изследвания дават данни, че както съществува недостиг на добре квалифицирани кадри, така и при специалистите и мениджърите липсват много професионални и личностни качества. Именно по тази причина изоставането с качествената подготовка на бъдещи специалисти и мениджъри има отрицателен ефект не само върху самото качество на туристическия продукт, а и на конкурентостта му.

 

kljuchovi-aspekti-na-profesionalnoto-obuchenie-v-hotelierstvoto2

 

Професионалното обучение на човешките ресурси в сферата на хотелиерството изисква високи нива на инвестиции, които в повечето страни са споделени между публичния сектор (училища, колежи, университети) и частни предприятия, като центровете за професионално обучение. Професионалното обучението може да се определи като процес, при който човешките ресурси на една хотелиерска организация придобиват знания и развиват умения чрез формално обучение и практически дейности, в резултат на което човешките ресурси подобряват своето общо представяне. Наемането на добре обучен и висококвалифициран персонал е ключов аспект за повишаването на качеството на предлагания в хотелиерството продукт.

 

Във всяка модерна индустрия, в това число и хотелиерската, работната среда непрекъснато се променя. Пазарите, технологиите и моделите на заетост непрекъснато се изменят. В резултат на това, жизнените цикли на някои добре дефинирани професии стават по-къси от тези на нормалната работна кариера на един човек. В индустрията на гостоприемството тези промени не са така драматични, но със сигурност съдържанието на длъжността на един администратор в хотел значително се е изменило и продължава да се изменя. В една среда на постоянни промени, професионалното обучение може да се разглежда като ключова възможност за придобиването на необходимите знания и умения, гарантиращи успешна реализация на пазара на труда.

 

Предоставяното от центровете за професионално обучение в България образование за съжаление не е на необходимото ниво, за да задоволи потребностите на хотелиерската индустрия. Малко са обучаващите организации, които предоставят висококачествено и съобразено със съвременните тенденции в хотелиерството обучение.

 

Стремежът за подобряване на качеството на професионално обучение е ключов аспект за подготовка на добре обучени кадри за туристическата индустрия. Като се има предвид тази перспектива, целите на обучението не са просто придобиване на умения за изпълняване на специфични задачи, а по-скоро инвестиция в кариерното развитие на индивида. Нещо повече, процесът на професионално обучение предполага дългосрочна ориентация и поставя по-силно ударение върху индивидуалните нужди на обучаемите, тъй като те се развиват и променят заедно с пазара на труда.

 

В днешното динамично време сферата на бизнес отношенията се променя бързо и стремително, което предполага адекватни и точни решения, които биха могли да се реализират единствено и само от страна на добре подготвени управленски кадри в дадена организация, за да може да бъде тя конкурентноспособна спрямо останалите. Това изисква участието не само на мениджмънта на организацията, а също така и на компетентно обучени кадри и персонал. Тази компетентност би могла да се прояви единствено чрез висококачествено професионално обучение.